فرم جمع آوری امضا

اطلاعات: جهت ثبت مشخصات بعنوان حامی فراخوان، لطفا نام کامل و توضیحی در معرفی خود و همچنین در صورت تمایل به درج پیامی در فرم ذیل اقدام نمایید